روانشناسی صنعتی و سازمانی:

خدمات روانشناسی

سلامت فکر و روان کارکنان و تطبیق آن‌ها با شغلی که در آن فعالیت می‌کنند، بر عملکردشان تأثیر بسزایی خواهد داشت. خدماتی که ما در این حوزه ارائه می‌دهیم عبارتند از:

 • مشاوره روانشناسی به کارکنان سازمان
 • مشاوره توسعه فردی به کارکنان سازمان
 • مشاوره رفع تعارضات سازمانی
 • اجرای آزمون‌های روانشناختی
 • ارزیابی جهت تطبیق شغل با شاغل

توسعه مدیران

مدیران و سرپرستان سازمان به عنوان موتور محرک تیم خود باید از مهارت‌های مدیریتی بالایی برخوردار باشند تا بتوانند در ارتباط با تیم و حل مسائل و تعارضات موفق عمل کنند و همکاران خود را با انگیزه نگاه دارند. شایستگی‌های مدیریتی نیازمند آموزش و کوچینگ است و خدماتی که ما در این حوزه ارائه می‌دهیم عبارتند از:

 • تعیین شایستگی‌های مدیریتی
 • طراحی سناریو بر اساس شایستگی‌ها
 • برنامه‌ریزی و برگزاری کانون توسعه
 • ارائه کارنامه ارزیابی شایستگی‌ها
 • تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)
 • کوچینگ مدیران در فضای عملیاتی